Og spørger vi os selv: “Kan dette mon være muligt, at et sådant ansvar skulle varetages af repræsentanter for det danske folk, at sådan noget er sket i vor tid?” Er kun at svare: ”Guds veje er uransagelige, tiden var moden.(1)


Trods henvendelsen til bisperne både umiddelbart før 1. og 2. verdenskrig, er budskabet, gennem fortielse, endnu ikke en del af det religiøse grundlag, hvilket vi nu begynder at kunne se konsekvenserne af.(2) Her vil jeg især pege på affolkningen af kirken, der har ført til sognesammenlægninger, nedlægninger af kirker og ødekirker.

    Årsagen er at den danske befolknings gennemsnitlig åndelige standpunkt overstiger de af oldtidens religiøse forestillinger og forvanskninger, der stadig ligger til grund for folkekirken og de kirkelige handlinger. Her vil jeg især pege på tre myter:


Mytificering


Nådesbegrebet;

Nådesbegrebet skyldes reminiscenser af en gammeltestamentlig krigsgud, der efter eget forgodtbefindende skænker magt, rigdom og salighed til nogle og ikke til andre af hans undersåtter. Dette svarer ikke overens med den alkærlige, altfavnende guddom mange af os bærer rundt på i vore hjerter; En Gud der ikke skelner mellem sine børn uanset alder, race, køn, religion eller seksuel orientering, men behandler alle med lige opmærksomhed, omsorg og kærlighed.

    Den guddom der ikke øver fuld kærlighed og retfærdighed er en mørkets guddom.


Forsoningslæren;

At alle ved troen på Jesus kan opnå fuldstændig syndsforladelse, fordi han døde for vore synders skyld. Idet Gud-faderen lod den uskyldige søn pines og dø for i al fremtid at have taget straffen for alle troendes/skyldiges fortidige og fremtidige synder.

    Magen til uretfærdighed vil end ikke middelmådige forældre øve over deres egne børn. Her sættes Gud lavere end et menneske. Intet menneske vil straffe sin ene søn for forseelser den anden søn har begået.

    Forsoningslæren bremser al åndelig fremgang og tagen ansvar over for egne handlinger her i livet, samfundet og miljøet, så længe den lader mennesker tro, at de ikke behøver at kæmpe, forbedre sig og udvikles, men kan nøjes med at tro på jesu død på korset og derigennem blive frelste. Al stagnation er i mørkets tjeneste.


Nadveren;

Dette er Jesu blod, dette er Jesu legeme. Troen på at du ved at spise din guddom kan få del i den guddommelige tilgivelse og salighed. Ritualet er et kannibalistisk offerritual med stærke rødder i gammel hedenskab. Mange af os får kvalme ved tanken.

    Ingen mennesker kan nå Gud ved at ofre, lide afsavn eller gennem strategiske gaver. Gud kan kun nås gennem bøn og hengivelse, af et rent hjerte, kan nås gennem at følge sin samvittighed, øve gode gerninger, bekæmpe sit eget mørke og give til sine medmennesker uden bagtanker.

    Den guddom der kræver ofringer er en mørkets guddom.


Non credo

Når den folkelige kirke vedvarende holder sig til hedenskab og dermed unddrager folket den solide sandhedens platform at stå på, går folket andre veje, ja, selv præster går andre veje.

    Dette har i udstrakt grad ført til begreber som ”ikke tro”, ”ligegyldighed” eller søgen efter sandheden gennem forskellige ”New Age” tiltag, lige fra moderne profetier til søgen i østens ældgamle visdomme, hvilket også er blandet op med vildfarelser inspireret af de ældste(3) eller almindelig men-neskelig mangel på erfaring og forståelse.

    Herfra bevæger den enkelt borger sig ind i et religiøst tomrum, hvor sandhed blandes med fantasier og løgn i akkurat samme mål, som vi kender fra den dogmatiske kristendom, med den eneste fordel, at du selv kan udvælge sandheder alle steder fra, hvis du har evnerne til at sigte de spiselige korn fra de uspiselige, og dermed skabe det større billede af virkeligheden, du savner i det folkekirkelige tilbud. Og med den ulempe at mange mennesker går rundt med en tro der bygger på forvirring og ikke på et solidt fundament af kendsgerninger.

    Og de mennesker, der dyrker ”ikke tro”, fortjener den største medlidenhed. Thi de står sandelig alene. De lukker deres hjerte for Gud og risikerer at miste fodfæste på kærlighedens vej, bliver let ofre for mørket, og uddrager sig den kraft og fornyelse, der ligger i tilgivelsen.Redningsplanken

Men der er stadig den mulighed at reformere kirken efter Guds ønske. Vandrer mod Lyset! giver nøjagtige retningslinjer for, hvor Det nye Testamente er forvansket. Og giver os svaret på legemets død, kampen mellem det gode og det onde, universets opståen og livet efter døden – alle de svar menneskeheden længes efter. (4)

    På alle måder evner denne bog at danne bro mellem forskellige religioner, der alle er optaget af kærlighedsbudskabet. I disse tider, hvor der er en stigende polarisering mellem kristne, muslimer og hinduister afhængig af, hvor i verden vi befinder os, bliver det end vigtigere at troen hviler på et evigtvarende fredsgrundlag, der bringer os sammen på trods af forskelle.


Bodil Kreativ JørgensenNoter:

  1. (1)Du kan læse historien om Vandrer mod Lysets fremkomst i Johanne Agerskovs bog: Nogle Psykiske Oplevelser, Vandrer mod Lysets Forlag.

  2. (2)Læses i: ET AABENT FÆLLESBREV til alle Landets Bisper. 1938, Vandrer mod Lysets Forlag.

  3. (3)Læs om De Ældste og de Yngste her på hjemmesiden.

  4. (4)Læs Vandrer mod Lyset!, Spørgsmål og Svar I og II, Forsoningslæren og Genvejen, udgivet af Michael Agerskov på Vandrer mod Lysets Forlag.

VmL Center Nord../../../../Center_Nord.html
Bodils Indblik../../../BodilsIndblik.html
B &T’s side../../../../Bodil_og_Tanjas_Hjemmeside.html